Kalenderhändelser

Båtsällskapets årsmöte hålls söndagen den 29 juni kl. 10.00.
Hamnmagasinet

Kallelse till ÅRSMÖTE

Missa inte chansen att delta i vårt årsmöte, Båtsällskapets högsta beslutande organ.

Årsmötet hålls i Hamnmagasinet Söndagen den 29 juni kl. 10.00.
Motioner och förslag till Valberedningen.

Observera att eventuella motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 27/5.
Lämna dem här

Förslag till Valberedning

Den som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta: Jan von Heland eller Jonas Gustavsson

Dagordning för årsmöte 2022-06-26 kl 10:00
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande
3. Val av mötessekreterare
4. Val av 2 justeringsmän tillika rösträknare
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Närvarolista tillika röstlängd för medlemmar
7. Godkännande av dagordningen
8. Föredragande av verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
9. Föredragande av ekonomisk rapport för verksamhetsåret
10. Föredragande av revisorernas berättelse
11. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna verksamhetsåret
12. Val av ordförande för en tid av 1 år
13. Val av minst 2 ledamöter för en tid av 2 år
14. Val av minst 1 suppleant för en tid av 2 år
15. Val av 1 revisor och suppleant för en tid av 1 år
16. Val av valberedning
17. Fastställande av medlems- och båtplatsavgifter för nästa verksamhetsår
18. Behandling av inkomna motioner
19. Övriga frågor
20. Avslutning

2022-06-08 06 : 30 till 2022-06-29 11 : 00

Välkommen !
Båtklubben